Om laget

Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag (NBQL) ønsker alle med interesse for quilting velkommen i laget vårt!

Lagsmøtene våre er åpne for alle som er interessert i quilting (lappeteknikk). Vi gir hverandre inspirasjon, råd og veiledning.
Vi tar opp temaer av interesse både for nybegynnere og de med mer og mye erfaring. Mange har med håndarbeid. 
Det serveres kaffe og te og litt å bite i og vi pleier å ha med egen kopp.
På lagsmøtene er det gratis inngang for medlemmene, gjester betaler kr 50,-  Årskontingent i NBQL koster kr 300,-.

Styre og komitéer

Styret for 2023 - 2024

Leder:

Sekretær:

Kasserer:

Styremedlem:

Vara:

Vara:

Ann-Mari Toverud Niltveit

Wenche Bolin Møller

Ann-Mari Toverud Niltveit

Hege Gundersen

Gro Døvik
Inger Helen Bekkelund

Valgt for perioden 2023 - 2025

Valgt for perioden 2024 - 2026

Valgt for perioden 2023 - 2025

Valgt for perioden 2024 - 2026

Valgt for perioden 2024 - 2026

Valgt for perioden 2024 - 2026

Revisor:

Randi Becker Dybdrot

Fórkomité:

Tove Uttberg

Kirsti Øverland Sparre

Kari Vangen

Elisabeth Rygh

E-postadresse til NBQL: post@nbql.no

Vedtekter for Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag

FORMÅL
Formålet med NBQL er å samle utøvere til sosialt og faglig fellesskap og fremme kunnskap og interesse for håndverket.

MEDLEMSKAP
Medlemskapet er åpent for alle og gyldig når medlemskontingenten er betalt. Frist for innbetaling er 15. januar hvert år.
Medlemskapet gir rett til å kunne delta på NBQLs årsmøter, juleavslutninger og sommerturer. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

STYRET
Styret velges av årsmøtet og består av ulikt antall medlemmer, minimum fem. Styremedlemmene velges for to år av gangen, dog ikke slik at alle er på valg samtidig. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn fire år av gangen og er ikke valgbare før det er gått et år. Styret konstituerer seg selv og velger leder, kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner.

Styret forvalter NBQLs økonomi. Styret innkaller til årsmøte og legger frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett. Regnskapet følger kalenderåret.
Styret kan opprette arbeidskomiteer til forskjellige oppgaver.

ÅRSMØTET
Årsmøtet skal holdes hvert år i februar med innkalling minst tre uker i forveien. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, årsberetning, valg av styre og valgkomité og eventuelle innkomne forslag.

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

OPPLØSNING
Oppløsning av NBQL kan bare gjøres på årsmøtet med 3/4 flertall.
Ved oppløsning av NBQL vil overskuddet tilfalle veldedige formål.

Vedtatt på årsmøte 7. februar 2008

Tillegg, vedtatt på årsmøtet 9. februar 2011:
Leder velges av årsmøtet ved direkte valg, slik:
Ny endring blir: ”Leder velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, kasserer/medlemssekretær, sekretær, program- og kursansvarlig og andre nødvendige funksjoner.”

Vedtatt på årsmøte 13. februar 2019

"Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn fire år av gangen og er ikke valgbare før etter to nye år "er endret til

"Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn fire år av gangen og er ikke valgbare før det er gått et år"